.

Spitalul Judeţean Deva organizează CONCURS pentru MANAGER

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.58 , municipiul Deva,județul  Hunedoara în perioada 16.09.2019 – 30.09.2019.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice, coroborat cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 203/2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara precum și HG 286/2011 completat cu HG 1027/2014.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 16.09.2019, ora 10.00 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 24.09.2019, ora 10.00.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a interveni reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Județean de Urgența DevaBulevardul 22 Decembrie, nr.58 , municipiul Deva,județul  Hunedoarala Secretariat, până la data de 13.09.2019, ora 15.00 .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în principal următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe proprie răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de candidat;
 13. declarație pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.            Odată cu publicarea prezentului anunț vor fi publicate și:

–  Normele de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 203/2019,

– Bibliografia de concurs,

– Temele – cadru pentru proiectul de management.

Informații suplimentare se pot obține la telefon : 0254/214616.

 • Mențiune: La depunerea dosarului de înscriere, candidatul este obligat sa prezinte si actele in original in vederea certificării conformității acestora !!!
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate