ANUNŢ DE LICITAŢIE

Privind vânzarea prin licitaţie publică  a imobilului – teren, în suprafața de 635,00 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 69288 Brad, proprietatea privată a Municipiului Brad, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, F.N., județul Hunedoara

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresă de e-mail, persoană de contact: Municipiul Brad, CIF 4374962, Brad, str. Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, telefon 0254612665 – interior 117, fax 0254612669, e-mail [email protected].
  2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Obiectul vânzării prin licitație publică îl reprezintă imobilul – teren, în suprafață de 635,00 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 69288 Brad, aparținând domeniului privat al Municipiului Brad, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, F.N., județul Hunedoara. Vânzarea prin licitație publică se face în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 20 iunie 2024 și a art. 363 din OUG nr. 57/2019, cu modificări și completări ulterioare.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Se poate obține de la Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Municipiului Brad.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Municipiul Brad – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat – camera 16, str. Independenței, nr. 2, judeţul Hunedoara.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei  se achită la casieria autorității contractante sau în cont RO63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria Brad, CIF 4374962.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2024, ora 13:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 24.07.2024, ora 13:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Brad, din Brad, str. Independenței, nr. 2, jud. Hunedoara, camera 1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.07.2024, ora 14:00 la sediul Municipiului Brad, din Brad, str. Independenței, nr. 2, jud. Hunedoara.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenelor pentru sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara, Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 35, județul Hunedoara, telefon: 0254 211 574, fax: 0254 262 251, e-mail: [email protected].
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.07.2024.
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate