Anunț

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Buceș, cu sediul în Buceș, str. Principală, nr. 79, judeţul Hunedoara, telefon 0254-684328, fax 0254-684338, 0723 615 328, email [email protected]
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren aparținând domeniului privat al Comunei Buceș, situat în extravilanul Comunei Buceș, sat Grohoțele, categoria de folosință pășune, în suprafață de 407.000 mp, cu număr cadastral 62366, CF nr. 62366 Buceș, în vederea construirii unui parc fotovoltaic. Concesionarea se va face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din data de 26.02.2024
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul concedentului – Secretar General

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedent, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar General, Comuna Buceș, str. Principală, nr. 79, județul Hunedoara, 0722 581 402

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, sumă ce poate fi plătită în numerar la casieria concedentului

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/04/2024, ora 15.00

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 29/04/2024, ora 15.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Buceș, str. Principală,  nr. 79, Județul Hunedoara – Secretar General, 0722 581 402

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar într-un plic sigilat

5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/05/2024, ora 11.00 la sediul din Comuna Buceș, str. Principală, nr. 79, Județul Hunedoara

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie 1918, NR. 35, Județul Hunedoara, telefon 0254/262251, FAX: 0254/216333, e-mail [email protected]

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05/04/2024

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate